งานผลิตภัณฑ์


งานผลิตภัณฑ์


ใบแทน ใบอนุญาต / ใบรับแจ้งรายการละเอียด เครื่องมือแพทย์


ในกรณีที่ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด สูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้แจ้งรายการละเอียดยื่นคำขอรับใบแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ขอรับใบแทนได้เฉพาะใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่ยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

การยื่นเอกสาร : ยื่นเอกสารได้ที่อาคาร 6 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

1. แบบฟอร์มคำขอรับใบแทน ใบอนุญาต / ใบรับแจ้งรายการละเอียด

2. ใบรับแจ้งความว่าใบอนุญาต หรือใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์สูญหายของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดนั้นสูญหาย ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดสูญหาย

3. ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์ที่เหลืออยู่ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งรายการละเอียดนั้นถูกทำลายบางส่วนหรือชำรุดในสาระสำคัญ


แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง


No.

ชื่อเอกสาร

วันที่เผยแพร่

Download

1

คำขอรับใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ แบบ จ.น.3


doc 1.svgpdf.svg

2

คำขอรับใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตเครื่องมือแพทย์ แบบ จ.ผ.3


doc 1.svgpdf.svg

3

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ แบบ น.พ.3


doc 1.svgpdf.svg

4

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ แบบ ผ.พ.3


doc 1.svgpdf.svg