งานผลิตภัณฑ์


งานผลิตภัณฑ์


ค่าใช้จ่าย


ลำดับ

ชื่อหนังสือ

รายการ

ค่าใช้จ่าย

1

หนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (CFS, COE, COO, COM)

ตั้งแต่ 1 - 50 รายการ

ตั้งแต่ 51-500 รายการ

เกิน 500 รายการ

ฉบับละ 500 บาท

ฉบับละ 1000 บาท

ฉบับละ 3000 บาท