งานผลิตภัณฑ์


งานผลิตภัณฑ์


ขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก


1. เปิด Open ID ด้วยตนเอง

2. เปิดสิทธิ์เพื่อเข้าใช้งาน E-Submission ระบบหนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อส่งออก

3. ยื่นผ่านระบบ Skynet

4. คำขอขึ้นสถานะอนุมัติ/ ได้รับ SMS การอนุมัติ

5. ชำระค่าหนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก

6. พิมพ์ใบรับผล

7. รับหนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก ที่อาคาร 8 (OSSC) ชั้น 4 พร้อมนำใบรับนัดผลมาแสดง


สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ คู่มือขั้นตอนการยื่นหนังสือรับรองเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (E-Submission)


ผู้ยื่นคำขอฯ จะต้องแนบประเภทใบสำคัญของผลิตภัณฑ์ (ใบรับจดแจ้ง หรือ ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือ ใบอนุญาต หรือใบผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก (บ.ผ.อ.)) ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการยื่นขอหนังสือรับรองสำหรับเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออกทุกครั้ง