งานผลิตภัณฑ์


งานผลิตภัณฑ์


ขั้นตอนการยื่นคำขอพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์


1. ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นคำขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์-1.PNG


2. ขั้นตอนการพิจารณาและออกหนังสือรับรองการวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการยื่นคำขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์-2.PNG


หมายเหตุ หากผลิตภัณฑ์มีหลายรายการ สามารถรวมกันใน 1 คำขอได้ (เฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์การใช้งานและข้อบ่งใช้ที่เหมือนกัน และเจ้าของผลิตภัณฑ์เดียวกัน)


ท่านสามารถศึกษาขั้นตอนการสร้างคำขอ และเอกสารประกอบการยื่นคำขอได้ที่วิดิโอ